გიორგი გახარიას პარტიამ „საქართველოსთვის“ პროგრამული ხედვა წარადგინა

პუბლიკა

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ახალდაფუძნებულმა პარტიამ „საქართველოსთვის“ პროგრამული ხედვა წარადგინა.

როგორც პარტიაში ამბობენ, პროგრამული ხედვის მთავარი მიზანი არის ძლიერი, თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა.

„თითოეულ მოქალაქეს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ შედეგიანად ჩაერთოს სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში.

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „საქართველოსთვის“ პროგრამული ხედვა ეფუძნება 3 ძირითად მიმართულებას:

1. განვითარება

2. დემოკრატია

3. უსაფრთხოება

შემდგომ წლებში, სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის აუცილებელია სისტემური განახლება და რეფორმების განხორციელება შემდეგი მიმართულებებით:

– სახელმწიფო მმართველობა, რომელიც ეფუძნება ძალაუფლების დანაწილების პრინციპს, დეცენტრალიზაციას და მოქნილ და ეფექტიან სახელმწიფო აპარატს;

– მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც რეფორმა ეხება ყველა რგოლს, მათ შორის, სამართალდამცავ და საპროკურორო საქმიანობას, სასამართლო სისტემას და მიმართულია თანმიმდევრული და სამართლიანი პოლიტიკის გატარებაზე;

– კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, კორუფციის რისკების შემცირებაზე და პრევენციაზე მიმართული პოლიტიკის გატარების, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სახელმწიფო მმართველობის სისტემის უზრუნველყოფის და კორუფციული დანაშაულის გამოძიების ერთიანი, დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის გზით;

– სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემა, მასში ახლებური ხედვის ფორმირების გზით, კონტრ-სადაზვერვო, საგარეო დაზვერვის, ჰიბრიდული საფრთხეების და სხვა მიმართულებებით;

– განათლების სისტემა, რომელიც უნდა იყოს მოქნილი ადმინისტრირებისა და მართვის ნაწილში; ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და ინკლუზიური, რომელიც ხელს შეუწყობს თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი ადამიანური კაპიტალის განვითარებას;

– სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც იქნება მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებზე დაფუძნებული, მეტი სამართლიანობისა და უკეთესი მიზნობრიობის უზრუნველსაყოფად.

რეფორმის შემდგომი ეტაპებია განსახორციელებელი შემდეგი მიმართულებებით:

– საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო ადმინისტრირება;

– ელექტრონული მმართველობა და სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;

– ევროკავშირთან სექტორული თანამშრომლობის გაძლიერება, მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით;

– საქართველოს უსაფრთხოების მექანიზმების გაძლიერების მიზნით ნატოსთან თანამშრომლობის პრაქტიკული ინსტრუმენტების ეფექტიანად გამოყენება.

გაწევრიანების პროცესის დასაჩქარებლად, მათ შორის სამოქმედო გეგმის (MAP) მიღების მიზნით, კონკრეტული საგზაო რუკის შემუშავება და განხორციელება. საქართველოს როლის განსაზღვრა ფართო შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების ჭრილში, “- ნათქვამია დოკუმენტში.

პარტიაში ამბობენ, რომ  მიერ წარმოდგენილი პროგრამული ხედვა არის ცოცხალი დოკუმენტი. პარტია შექმნის პროგრამული ხედვის თითოეული მიმართულებით სპეციალურ სამუშაო პლატფორმებს, რომლის ფარგლებშიც იქნება აქტიური კომუნიკაცია, მათ შორის, ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან. ამ პლატფორმების მუშაობის შედეგად ჩამოყალიბებული ახალი ხედვები, რეკომენდაციები და ინიციატივები კი შემდგომში აისახება  დოკუმენტში.