თებერვლიდან ტრანსპორტში გადახდის სისტემა იცვლება | რა ღირს და რა პირობებით იყიდება ახალი ბარათები

პუბლიკა

პირველი თებერვლიდან დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის დროს ახალი ტარიფი და სააბონენტო სისტემა ამოქმედდება. ასევე, ინტეგრირებული ტრანსპორტის სქემას შეუერთდება ლურჯი მიკროავტობუსიც.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებლისთვის ულიმიტო მგზავრობის სისტემა და შესაბამისი ტიპის ბარათები შეიქმნა, რომელიც 5 იანვრიდან უკვე იყიდება „საქართველოს ბანკის“ შვილობილ კომპანიაში „მს+“.

სააბონენტო სისტემის პაკეტები ამგვარადაა განფასებული:

1. 90-წუთიანი ბარათი – 1 ლ. (რაც ნიშნავს იმას, რომ ტრანსპორტით ერთჯერადი მგზავრობა 1 ლარი ხდება).

2. ერთდღიანი ბარათი – 3 ლ.

3. ერთკვირიანი ბარათი – 20 ლ.

4. ერთთვიანი ბარათი – 40 ლ.

5. სამთვიანი ბარათი – 100 ლ.

6. ექვსთვიანი ბარათი – 150 ლ.

7. ერთწლიანი ბარათი – 250 ლ.

მერია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ, მიუხედავად სამგზავრო აბონემენტების შემოღებისა, „მეტრომანი“ კვლავ რჩება მგზავრობის საფასურის ერჯერადი გადახდის უნივერსალურ საშუალებად. სრულად ნარჩუნდება ბარათზე აქამდე არსებული ბალანსი და აღნიშნული თანხის გამოყენება მგზავრს შეუფერხებლად შეუძლია. მეტრომანით მგზავრობის საფასურის გადახდა აქამდე შესაძლებელი იყო მეტროთი, ავტობუსით და საბაგიროთი მგზავრობისას, ამჟამად კი, ასევე, შესაძლებელია ლურჯი მიკროავტობუსით მგზავრობისას.

ვის აქვს უფასო მგზავრობის უფლება და ვინ ისარგებლებს შეღავათით

ვინ იმგზავრებს უფასოდ:

ა) თბილისში რეგისტრირებულ ქმედობაუნარიანობის შეზღუდვის მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე უსინათლო პირებს და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფ დამხმარე ნებისმიერ პირს, აგრეთვე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე უსინათლო პირთა გამცილებლებს;

ბ) თბილისში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს;

გ) თბილისში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავებს, რომლებიც ასრულებდნენ სპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედების ზონაში;

დ) თბილისში რეგისტრირებულ სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს;

ე) თბილისში რეგისტრირებულ სამხედრო ძალების ვეტერანებს;

ვ) თბილისში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრებს;

ზ) თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებს;

თ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს უბნის ინსპექტორებსა და ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების (ოპერატიული) მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეებს;

ი) თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების თანამშრომლებს, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევს ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“;

კ) ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში ჩართულ თბილისში მცხოვრებ ყოფილი პატიმრების სტატუსის მქონე პირებს;

ლ) შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ მომუშავე დამგველებს, მეეზოვეებს, სპეც. მორიგე ბრიგადების დამგველებს, მუშებს, დამხმარე მუშებს და მძღოლებს;

ლ​1) შპს „ჰერმესში“ მომუშავე ტექნიკურ მუშაკებს (მესაფლავეებს);

მ) ქალაქ თბილისში,  1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, რომლებიც თბილისში არიან რეგისტრირებულნი;

ნ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის“ თანამშრომლებს.

ო) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს“ თანამშრომლებს.

შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით/ფასით (20 თეთრიმგზავრობის უფლება:

ა) თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებს და პროფესიულ სტუდენტებს;

ბ) თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული შემდეგი დაწესებულებების ყველა თანამშრომელს:

ბ.ა) საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;

ბ.ბ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები;

ბ.გ)  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ფილიალები (ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატები, ბავშვთა სახლები) და სტრუქტურული ერთეულები (ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები, კრიზისული ცენტრები);

ბ.დ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლები, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე“, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქ. თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი;

ბ.ე) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მათ შორის ქ. სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი და ქ. სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე–ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი;

გ) რუსთავის, მცხეთის, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში არსებული საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სკოლების მასწავლებლებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან თბილისში;

ე) თბილისში რეგისტრირებულ „სახელმწიფო პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრულ პენსიონერებს;

ზ) თბილისის საკუთრებაში არსებულ პოლიკლინიკებში დასაქმებულ უბნის ექიმებს, უბნის პედიატრებს და ოჯახის ექიმებს;

თ) თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მანდატურებს;

ი) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრში დასაქმებულ სოციალურ აგენტებს;

ი​1) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში − თბილისის რაიონულ ცენტრებში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებს.

შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით/ფასით (10 თეთრიმგზავრობის უფლება

„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებულ 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე, თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს.

კვლავ შევძლებთ თუ არა ტრანსპორტში საბანკო ბარათით სარგებლობას?

დედაქალაქის მეტროსა და ავტობუსში საბანკო ბარათით გადახდაცაა შესაძლებელი. ახალი სისტემის ამოქმედების შემდეგ შეძლებენ თუ არა მოქალაქეები, ისარგებლონ გადახდის ამ ფორმით, თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ 23 დეკემბერს  განაცხადა, რომ მერია ბანკებთან მუშაობს, რომ აბონემენტის პაკეტი მიებას საბანკო ბარათს, თუმცა, ჯერჯერობით, საბანკო ბარათით მხოლოდ ერთჯერადად, 90-წუთიანი პაკეტით შეძლებთ სარგებლობას, მგზავრობის საფასურად კი ბარათიდან ლარი ჩამოიჭრება.

თუ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ ეტაპზე ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურს საბანკო ბარათით იხდიან, გრძელვადიანი აბონემენტით სარგებლობა სურთ, მათ შესაბამისი პაკეტი ცალკე უნდა შეიძინონ.

„ჩვენ ბანკებთან გვაქვს უკვე საუბარი. თქვენ იცით, რომ მგზავრობა, ასევე, საბანკო ბარათითაც არის შესაძლებელი. ამჟამად, მიდის მუშაობა იმაზე, რომ აბონემენტის პაკეტი მიებას საბანკო ბარათს. ამასაც უახლოეს პერიოდში შევძლებთ. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება აბონემენტის ფიზიკურად ქონა და საერთოდ პლასტიკური ბარათის ტარება არ მოუწიოს ადამიანს. პირდაპირ საბანკო ბარათს მიაბას კონკრეტული სამგზავრო პაკეტი.

საბანკო ბარათით შესაძლებელია 90-წუთიანის შეძენა, მაგრამ ახალი ცოტა გრძელვადიანი პაკეტის შეძენა ვისაც სურს, მან ეს უნდა შეიძინოს 5 იანვრიდან“, – განაცხადა ხმალაძემ.

მერიის ცნობით, ახალი სამგზავრო ბარათები მრავალჯერადი გამოყენების იქნება და ის ერთხელ გამოყენებიდან 15 წუთის განმავლობაში არააქტიურ რეჟიმში გადავა, რაც გამორიცხავს, რომ ერთი ბარათით რამდენიმე მგზავრმა ისარგებლოს.

 

LB loan image desktop LB loan image mobile